Privacywet en AVG

Hieronder staat beschreven hoe Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling zorg draagt voor een veilige verwerking van persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 2. Verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn en waarvoor toestemming is gegeven;
 3. De persoonsgegevens van gast- en vraagouders die ingeschreven staan bij Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling worden in het beveiligde urenregistratiesysteem verwerkt, middels een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt door Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling;
 4. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan de Inspectie Kinderopvang en de Belastingdienst waarvoor getekend is door gast- en vraagouders in de overeenkomst van opdracht.

Verwerking van persoonsgegevens van vraagouders en kinderen:

Persoonsgegevens van vraagouders en kinderen worden door Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling verwerkt in de volgende documenten:

 1. Formulier kennismaking – intake vraagouder(s) in het huis van de gastouder;
 2. Formulier kennismaking – intake vraagouder(s) in het van vraagouder(s);
 3. Overeenkomst vraagouder(s) en Maatwerk Bemiddeling;
 4. Aanhangsel bij de overeenkomst vraagouder(s) en Maatwerk Bemiddeling;
 5. Overeenkomst gast- en vraagouder(s) in het huis van de gastouder;
 6. Aanhangsel bij de overeenkomst gast- en vraagouder(s) in het huis van de gastouder;
 7. Overeenkomst gast- en vraagouder(s) in het huis van vraagouder(s);
 8. Aanhangsel bij de overeenkomst gast- en vraagouder(s) in het huis van vraagouder(s).

De volgende persoonsgegevens worden gevraagd aan vraagouders:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Straatnaam
 5. Postcode en plaats;
 6. Geboortedatum;
 7. BSN;
 8. IBAN;
 9. Telefoonnummer;
 10. E-mailadres;
 11. Geslacht.

De volgende persoonsgegevens van kinderen worden gevraagd aan vraagouders:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Geboortedatum;
 5. BSN;
 6. Geslacht.

Persoonsgegevens van vraagouders en kinderen worden door Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerking(en). Dit gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van gastouders: 

Persoonsgegevens van gastouders, huisgenoten en andere personen die structureel aanwezig zijn worden door Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling verwerkt in de volgende documenten:

 1. Formulier kennismaking – intake gastouder in eigen huis;
 2. Formulier kennismaking – intake gastouder in het huis van vraagouder(s);
 3. Overeenkomst gastouder en Maatwerk Bemiddeling;
 4. Overeenkomst gast- en vraagouder(s) in het huis van de gastouder;
 5. Aanhangsel bij de overeenkomst gast- en vraagouder(s) in het huis van de gastouder;
 6. Overeenkomst gast- en vraagouder(s) in het huis van vraagouder(s);
 7. Aanhangsel bij de overeenkomst gast- en vraagouder(s) in het huis van vraagouder(s).

De volgende persoonlijke gegevens worden gevraagd aan gastouders:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Straatnaam en huisnummer;
 5. Postcode en plaats;
 6. Geboortedatum;
 7. BSN;
 8. IBAN;
 9. Telefoonnummer;
 10. E-mailadres;
 11. Geslacht;
 12. Kopie ID kaart;
 13. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De volgende gegevens worden gevraagd aan huisgenoten en andere personen die structureel aanwezig zijn:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. BSN;
 5. Geboortedatum;
 6. Geslacht;
 7. E-mailadres.

Persoonsgegevens van gastouders, huisgenoten en andere personen die structureel aanwezig zijn worden door Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) wordt uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.


Binnen de EU:

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

De persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) worden alleen gedaan met schriftelijke toestemming door ouder(s)/verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit is maximaal 7 jaar.

Beveiliging:

De volgende maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens van te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 1. Alle ingeschreven gastouders hebben getekend voor de geheimhouding en privacy van andere gastouders, vraagouders, kinderen en/of personen die structureel aanwezig zijn in de opvang;
 2. Alle gebruikers van het urenregistratiesysteem hebben een eigen gebruikersnaam en wachtwoord;
 3. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 4. Alle ingeschreven gastouders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent (persoons)gegevens:

Alle ingeschreven personen en personen die structureel aanwezig zijn in de opvang hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de verstrekte persoonsgegevens aan Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling. Ook kan er bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling of door één van de gastouders. Ook kunnen de verstrekte persoonsgegevens overdragen worden aan uzelf of, met toestemming, aan een andere partij. Als er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoor ik dat graag. Komen we er samen niet uit dan kan er altijd een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als u naar aanleiding van dit document nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Contactgegevens:

Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling
t.a.v. Laura Hofman Orinocodreef 20-B
3563 ST Utrecht

06-11 84 07 50

info@maatwerkbemiddeling.nl